1. Matalakay ang mga batayang konseptong may kaugnayan sa pagtuturo at pagkatuto

1. Matalakay ang mga batayang konseptong may kaugnayan sa pagtuturo at pagkatuto www.phwiki.com

1. Matalakay ang mga batayang konseptong may kaugnayan sa pagtuturo at pagkatuto

Amadio, Jill, Contributing Writer has reference to this Academic Journal, PHwiki organized this Journal 1. Matalakay ang mga batayang konseptong may kaugnayan sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. 2. Maipaliwanag ang mga batayang konsepto sa komunikatibong pagtuturo ng wika. 3. Matukoy ang papel ng guro at estudyante sa isang klasrum pangwika. 4. Makapagbahagi ng ilang estratehiya sa mabisang pagtuturo ng wika. 5. Magamit ang mga tinalakay na estratehiya sa pagtuturo ng wika.

Pennco Tech-Bristol PA www.phwiki.com

This Particular University is Related to this Particular Journal

2. Mga Teorya/Konseptong Batayan ng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika 3. Ang Papel ng Guro at Estudyante sa Klasrum Pangwika 4. Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Wika 1. Batayang Sanligan/Konsepto sa Pagtuturo at Pagkatuto sa Wika Paano sila matututo Ano ang ituturo ko sa kanila

“Ang mga makabagong teknolohiya at kalakaran ng kapaligiran sa ngayon ay hindi maituturing na BANTA sa isang epektibong pagtuturo bagkus ito ay magsisilbing HAMON sa isang guro.” Malikhaing Guro Malikhaing Estudyante Malikhaing Klasrum Pangwika “Ang susi ng tagumpay sa gawaing pagtuturo at pagkatuto sa loob ng klasrum ay nakasalalay sa relasyon ng mga guro at estudyante.” Ayon sa mga ekspertong sina Stevick, Curran at mga kasama:

Batayang Edukasyon sa Level Sekondari ng Department of Education: “Ang isang mabisang komunikeytor sa Filipino ay yaong nagtataglay ng kasanayang makro – ang pagbasa, pagsulat, pagsasalita at pagkikinig. Bukod dito, may kabatiran at kasanayan din siya sa apat na komponent o sangkap ng kasanayanag komunikatibo gaya ng gramatikal, sosyo-lingwistik, diskorsal at estratijik.”

setting participants ends act sequence keys instrumentalities norms genre Ayon kay David Wilkins (Higgs at Clif as long as d 1992): “Upang matamo ang kakayahang komunikatibo kailangang pantay na isaalang-alaang ang pagtalakay sa mensaheng nakapaloob sa teksto at sa porma o kayarian (gramatika) ng wikang ginamit sa teksto.” Naniniwala naman si Dr. Fe Otanes (2002) na: “Matutuhan ang wika upang sila ay makapaghanapbuhay, makipamuhay sa kanilang kapwa at mapahalagahan nang lubusan ang kag in addition to ahan ng buhay na kanilang ginagalawan. Sa kabuuan, pangunahing mithiin sa pagtuturo ng wika na makabuo ng isang pamayanang marunong, mapanuri, kritikal at kapaki-pakinabang.”

Kolaboratibo Integratibo Interaktibo “Anumang estratehiya o metodo ay mabisa kung ito ay naaangkop sa uri ng aralin, estudyante (edad, antas ng pag-aaral, paraan ng pag-aaral, motibasyon at kah in addition to aang kognitibo at sosyo, emosyonal), kapaligiran at layunin ng pagtuturo.”

– Binibigyang-halaga ang pangangailangan, tunguhin at estilo sa pag-aaral o pagkatuto ng mga estudyante. Pag-aaral ni Willing (1988) Ang mga gawain sa loob ng klasrum ay nakatuon sa sama-sama at tulung-tulong na pagsisikap ng guro at estudyante upang mata

Amadio, Jill Entrepreneur Contributing Writer www.phwiki.com

Bunga ng kooperatibong pag-aaral sa mga estudyante: a. Na malaki maitutulong ng kooperatibong pag-aaral sa paghubog ng mag in addition to ang pag-uugali at pakikipagkapwa ng mga estudyante. b. Napatataas din ang kanilang pagpapahalaga at pagtingin sa kanilang sariling kakayahan. c. Mataas na pagsulong sa pagkatuto. d. Malilinang ang matalino at mapanuring pag-iisip. e. Nagkakaroon ng positibong atityud sa pag-aaral, mataas na motibasyon. f. Mas mabuting relasyon ng guro at estudyante; estudyante sa kapwa estudyante. Ayon kay Wells (sa Rivers 1987): “Ang interaksyon sa klase ay kinapapalooban ng tatsulok na ugnayan ng tagapaghatid ng mensahe, ng tagatanggap at ng konteksto ng sitwasyon, maging pasalita o pasulat na komunikasyon.” – Binibigyang-diin dito ang integrasyon ng paksang-aralin sa pag-aaral ng wika.

Integrasyon ng apat na kasanayan: Pakikinig Pagsasalita Pagbasa Pagsulat Partisipatibo Pasilitatibo Konsultatibo Guro – tagapagdaloy ng pagkatuto Estudyante- ang aktibong nagsasalita, nakikinig, bumabasa nagsusulat kung kinakailangan 1. Tayutay at Idyoma – Charade Gamit ng P in addition to iwa Mga Pangungusap 2. Song Analysis Paglinang sa Kasanayang sa Pakikinig Pagpapalawak ng Talasalitaan Pagsusuri sa Kawastuang Panggramatika 3. Blind Walk Pagsunod sa Direksyon Gamit ng P in addition to iwa Kawastuang Panggramatika 4. Message Relay Di-Verbal at Verbal na Komunikasyon Pasalita at Pasulat na Komunikasyon

Nakasalalay sa ating mga kamay kung magiging buhay o patay ang mga talakayan at pag-aaral sa loob ng ating klasrum!

Amadio, Jill Contributing Writer

Amadio, Jill is from United States and they belong to Entrepreneur and they are from  Dana Point, United States got related to this Particular Journal. and Amadio, Jill deal with the subjects like Automotive Industry

Journal Ratings by Pennco Tech-Bristol

This Particular Journal got reviewed and rated by Pennco Tech-Bristol and short form of this particular Institution is PA and gave this Journal an Excellent Rating.